Privātums un atbildība

1. Vispārīgi noteikumi

1.1 SIA “Jautra” (turpmāk “uzņēmums”) ievēro visas klientu, tostarp vietnes https://www.adventica.lv (turpmāk “vietne”) apmeklētāju tiesības. Apmeklējot vietni, tiek saglabāts privātums un tiek aizsargāti personas dati un tiesības.

1.2 Šī privātuma politika reglamentē uzņēmuma klientu (tostarp vietnes apmeklētāju) personu datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas galvenos principus un kārtību.

1.3 Izmantojot uzņēmuma vietni, pasūtot preces un sniedzot uzņēmumam savus personas datus, jūs piekrītat privātuma politikas noteikumiem (izņemot darbības, kas saistītas ar datu apstrādi un kurām ir nepieciešama papildu piekrišana). Tad, kad klients atzīmē izvēles bultiņu zem privātuma politikas teksta, ir uzskatāms, ka klients ir iepazinies ar privātuma politiku. Privātuma politika ir brīvi pieejama vietnē atkārtotai izpētei.

1.4  Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 noteikumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsradzības likumu, un citu tieši piemērojamu tiesību aktu, kas reglamentē personas datu aizsardzību, kā arī datu aizsardzības uzraudzības iestādi (Latvijā – Datu valsts inspekcija)

2. Izmantotā terminoloģija

2.1 Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu. Personas datus veido arī dažāda informācija, kuru apkopojot, var identificēt noteiktu personu. Personas dati, kas ir tikuši deidentificēti, šifrēti vai pseidonimizēti, bet kurus var izmantot, lai atkārtoti identificētu noteiktu personu, joprojām ir uzskatāmi par personas datiem un tiem piemēro VDAR. Personas dati, kas padarīti anonīmi tādā veidā, ka fiziskā persona vairs nav identificējama, vairs nav uzskatāmi par personas datiem

Identificējama fiziska persona ir indivīds, kuru var tieši vai netieši identificēt, pirmkārt, izmantojot identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu.

2.2 Datu subjekts – fiziska persona – uzņēmuma klients (ieskaitot vietnes apmeklētājus), kura personas datus vāc uzņēmums.

2.3 Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvprātīgi sniegta, konkrēta, nepārprotama norāde uz datu subjekta apstiprinājumu, paziņojot vai veicot skaidru, apstiprinošu darbību, kas apliecina piekrišanu personas datu apstrādei.

2.4 Datu apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, neatkarīgi no tā, vai tos veic automatizēti vai nē, kā piemēru minot datu vākšanu, reģistrēšanu, organizēšanu, strukturēšanu, pielāgošanu, glabāšanu, pārveidošanu, dzēšanu, iznīcināšanu, meklēšanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi darot datus pieejamus.

2.5 Datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

2.6 Datu pārzinis – SIA “Jautra”, uzņēmums, kas izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas numurs – 40203264116, juridiskā adrese – Rīga, Āzenes iela 5, LV-1048. Dati apkopoti un tiek glabāti juridisko personu reģistrā.

2.7 Sīkdatne – neliels teksta fails, kas tiek automātiski izveidots, pārlūkojot vietni, tiek saglabāts jūsu datorā vai citā gala ierīcē.

2.8 Tiešais mārketings – bizness, kurā tiek pārdoti produkti vai pakalpojumi tiešā veidā pa pastu, tālruni vai citā veidā, lūdzot atzinumu par piedāvātajiem pakalpojumiem.

3. Ievāktie personu dati

3.1 Uzņēmums ievāc un apstrādā sekojošus personas datus, kurus esat sniedzis pierakstīšanās vai pakalpojumu pasūtīšanas brīdī: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī tiek ievākti dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, piemēram, kā informācija par pakalpojumu un tā pasūtīšanu, maksājuma informācija, konta numuri, piekrišanas apliecinājums datu apstrādei un citi papildus dati, kurus sniedzat pierakstīšanās vai pakalpojumu pasūtīšanas brīdī.

3.2 Jūsu personas dati, kas minēti punktā 3.1,  tiek glabāti uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas periodā un 10 gadus pēc šī perioda beigām.

3.3 Uzņēmums ievāc un apstrādā šādus personas datus, kurus jūs sniedzat netieši pierakstīšanās vai pakalpojumu pasūtīšanas brīdī: IP adreses un savienojuma laiki, lietotāja pārlūkprogramma un tās versija, dati, kas savākti ar sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību, kas saistīti par pārlūkošanu internetā u.c.

3.4 Jūsu personas dati, kas minēti punktā 3.3, tiek glabāti uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas periodā un 1 gadu pēc šī perioda beigām. Šos datus var uzglabāt arī ilgāku laiku, ja šāds glabāšanas termiņš ir balstīts un citiem juridiskiem pamatiem.

4. Datu ievākšanas un apstrādes mērķi

4.1 Uzņēmums apstrādā iepriekš minētos personas datus šādiem apstrādes mērķiem: apstrādāt un administrēt pakalpojumu pirkumu jeb pasūtījumu, identificēt uzņēmuma klientus uzņēmuma informācijas sistēmās, pārvaldot grāmatvedības dokumentāciju, kas saistīta ar pakalpojumu pasūtījumiem, sazināties ar klientiem par līgumsaistību izpildi, arī tiešā mārketinga nolūkos (tikai ar iepriekšēju datu subjektu piekrišanu).

5. Personas datu apstrāde

5.1 Mēs nodrošinām, ka jūsu personas dati tiks apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzami, savākti noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un netiks turpmāk apstrādāti tādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem, ir adekvāts, atbilstošs un aprobežots ar nepieciešamo attiecībā uz mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizēšanas princips), precīzi un, ja nepieciešams, regulāri atjaunināti (precizitātes princips), apstrādāti tā, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus (integritātes un konfidencialitātes princips).

6. Datu subjekta tiesības

6.1 Jums ir zemāk norādītās datu subjektu tiesības, kuras mēs īstenosim, saņemot jūsu pieprasījumu (pa tālruņa numuru +371 29666353) un pienācīgi pārbaudot jūsu identitāti: lai iegūtu apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti ar jums saistītie personas dati, lai izlabotu neprecīzus personas datus, kas attiecas uz jums, lai iegūtu nepilnīgus personas datus, kā arī lai uzņēmums īstenotu datu dzēšanu, kas attiecas uz jums :a. personas dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti, b. jūs atsaucat savu piekrišanu un ja jūsu personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata, c. personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, d. citu regulā noteikto iemeslu dēļ; iegūt no Sabiedrības ierobežojumu jūsu personas datu apstrādei, saņemt personiskos datus par jums, kurus esat uzņēmumam iesniedzis, strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā un iebilst pret datu apstrādi. Jūsu personas dati, kas attiecas uz jums (piemēram, tiešā mārketinga mērķiem vai tamlīdzīgi).

6.2 Gadījumā, ja uzskatāt, ka tiek pārkāptas jūsu kā datu subjekta tiesības, varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

7. Datu apstrāde mārketinga nolūkiem

7.1 Uzņēmums nosūta jums jaunumus pa e-pastu un (vai) interesējas par pašreizējo pakalpojumu kvalitāti tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu un pamatojoties uz ECL, LPPDL un regulas noteikumiem.

7.2 Jūsu personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ietver vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

7.3 Jūsu personas dati, kas savākti un apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

8. Personas datu izplatīšana

8.1 Uzņēmuma darbiniekiem piekļuve jūsu personas datiem tiek piešķirta tikai nepieciešamības gadījumā, lai veiktu savus pienākumus, un tikai ar darbinieka konfidencialitātes saistībām.

8.2 Uzņēmums var pārsūtīt jūsu personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam un pārvalda jūsu personas datus uzņēmuma vārdā un uzņēmuma vai jūsu labā, tiesībaizsardzības iestādēm, ja tam ir juridisks pamats, citām trešajām personām ar jūsu piekrišanu.

8.3 Mēs iesaistīsim tikai tos datu apstrādātājus, kuri var nodrošināt atbilstošu tehnisko vai organizatorisko pasākumu īstenošanu tādā veidā, kas atbilst regulā noteiktajām prasībām, un jūsu kā datu subjekta tiesību aizsardzību.

8.4 Iepriekšminētajiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties tikai uz mūsu norādījumiem.

8.5 Datu apstrādātājs iesaista citu datu apstrādātāju tikai ar iepriekšēju skaidru vai kopēju rakstisku uzņēmuma (datu pārziņa) piekrišanu.

8.6 Jūsu personas datus var pārsūtīt arī, atbildot uz oficiālu valsts institūciju un tiesu pieprasījumu, tomēr tikai pēc šādu pieprasījumu likumības pierādīšanas.

9. Izmantotās sīkdatnes

9.1 Lai nodrošinātu jums iespēju pārvietoties vietnē, tas ir ērtāks un efektīvāks veids, kā arī sniegt noderīgus piedāvājumus, vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes: "_fbp" (Facebook pikseļu statistikas informācija), "_gcl_au" (Google tagu pārvaldnieks). statistikas informācija), "_gat", "_gid", "_ga" (Google Analytics statistiskā informācija), "_hjCachedUserAttributes", "_hjid", "_hjIncludedInSample" (klikšķu statistiskā informācija), "sutikimas" (piekrišanas apstiprinājums Vietnes konfidencialitātes politika).

10.  Mājaslapā izmantotās saites

10.1 Vietnē var parādīt saites uz trešo personu vietnēm, uz likumiem, arī uz sociālajiem tīkliem (iespēja kopīgot Vietnes saturu sociālajos medijos Facebook un Instagram). Jāatzīmē, ka trešo personu tīmekļa vietnēs, kurās tiek rādītas saites, tiek piemēroti šo vietņu privātuma politikas noteikumi, un uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības par to saturu, darbībām un viņu privātuma politikas noteikumiem.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Pierakstīties
VissIrSpēle Visa / Mastercard